Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників

 

Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності передбачає підвищення якості професійної підготовки фахівців відповідно до очікувань суспільства. Вимоги до педагогічних працівників встановлюються у відповідності до розділу VІІ Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року №2143-ѴІІІ Процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічного працівника включають в себе атестацію та сертифікацію.

 1. Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників.
 • Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою.
 • Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.
 • Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.
 • Положення про атестацію педагогічних працівників затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 • Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту". Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
 • Один із принципів організації атестації – здійснення комплексної оцінки діяльності педагогічного працівника, яка передбачає забезпечення всебічного розгляду матеріалів з досвіду роботи, вивчення необхідної документації, порівняльний аналіз результатів діяльності впродовж усього періоду від попередньої атестації. Необхідною умовою об’єктивної атестації є всебічний аналіз освітнього процесу у закладі, вивчення думки батьків, учнів та колег вчителя, який атестується тощо.
 1. Сертифікація – оцінювання професійних компетентностей вчителя. Відбувається у три етапи:
 • незалежне тестування;
 • самооцінювання;
 • спостереження експерта.

Сертифікація відбувається на добровільних засадах. У разі успішного проходження вчитель отримує сертифікат, надбавку до зарплати у 20% впродовж трьох років (термін дії сертифікату) та можливість зарахувати сертифікат як чергову (позачергову) атестацію.

Необхідні складові педагогічної діяльності педагогічних працівників:

 • Планування діяльності педагогічних працівників та його аналіз є обов’язковою складовою діяльності вчителя. Основним документом, за яким планується освітня діяльність вчителя, є календарно – тематичний план. Структура і зміст календарно-тематичного плану вчителя – прояв його академічної свободи. Календарно – тематичне планування схвалюється на засіданні методичного об’єднання вчителів та погоджується із заступником директора з навчально-виховної роботи. Учителі можуть самостійно визначати години на вивчення навчальної теми, можуть змінювати послідовність вивчення тем у календарно – тематичному плані.
 •  Необхідною складовою педагогічної діяльності педагогічних працівників є застосування компетентнісного підходу.
 •  За необхідності педагогічні працівники розробляють індивідуальні освітні траєкторії для учнів.
 •  Забезпечення наскрізного процесу виховання, повинно реалізуватися усіма педагогічними працівниками не лише через систему виховних годин, а й під час уроків, позакласних заходів тощо.
 •  Наскрізний процес виховання спрямовується на оволодіння основними цінностями, збереження особистої індивідуальності, формування громадянської позиції учнів.
 •  Налагодження співпраці та партнерських стосунків з батьками здобувачів освіти є невід’ємною складовою організації освітнього процесу та діяльності педагогічних працівників.
 •  Дотримання принципів академічної доброчесності в педагогічній діяльності є обов’язком кожного педагогічного працівника.
 •  Планування діяльності педагогічних працівників та його аналіз є обов’язковою складовою діяльності вчителя. Основним документом, за яким планується освітня діяльність вчителя, є календарно – тематичний план. Структура і зміст календарно-тематичного плану вчителя – прояв його академічної свободи. Календарно – тематичне планування схвалюється на засіданні методичного об’єднання вчителів та погоджується із заступником директора з навчально-виховної роботи. Учителі можуть самостійно визначати години на вивчення навчальної теми, можуть змінювати послідовність вивчення тем у календарно – тематичному плані.
 •  Необхідною складовою педагогічної діяльності педагогічних працівників є застосування компетентнісного підходу.
 •  За необхідності педагогічні працівники розробляють індивідуальні освітні траєкторії для учнів.
 •  Забезпечення наскрізного процесу виховання, повинно реалізуватися усіма педагогічними працівниками не лише через систему виховних годин, а й під час уроків, позакласних заходів тощо.
 •  Наскрізний процес виховання спрямовується на оволодіння основними цінностями, збереження особистої індивідуальності, формування громадянської позиції учнів.
 •  Налагодження співпраці та партнерських стосунків з батьками здобувачів освіти є невід’ємною складовою організації освітнього процесу та діяльності педагогічних працівників.
 •  Дотримання принципів академічної доброчесності в педагогічній діяльності є обов’язком кожного педагогічного працівника.

 

3 дні 1 година ago